Regulamin

Regulamin Usług

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Grupę Wirtualne Media

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności WirtualneMedia.info
 2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów, udostępniane są przez WirtualneMedia.info i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

Ochrona danych osobowych

 1. WirtualneMedia.info zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez WirtualneMedia.info zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WirtualneMedia.info która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez WirtualneMedia.info
 4. WirtualneMedia.info zastrzega, że w przypadku zgłaszania WirtualneMedia.info problemów związanych z korzystaniem z Portalu i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa WirtualneMedia.info do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Regulamin korzystania z Newsletterów Grupa Wirtualne Media

Postanowienia wstępne.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newsletterów WirtualneMedia.info dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie WirtualneMedia.info oraz dla Użytkowników nie posiadających Konta w Serwisie WirtualneMedia.info

Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu WirtualneMedia.info oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących WirtualneMedia.info lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest równoznaczne ze:

 • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
 • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu zamówionego Newslettera, począwszy od chwili potwierdzenia zamówienia Newslettera.
 • Newsletter zawiera treści tematycznie związane z serwisem internetowym, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe WirtualneMedia.info lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez WirtualneMedia.info lub/i inne osoby.
 • Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez WirtualneMedia.info
 • Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez WirtualneMedia.info danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przez WirtualneMedia.info danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez WirtualneMedia.info.

Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy WirtualneMedia.info i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego). Użytkownik nie posiadający Konta w Serwisie WirtualneMedia.info może zrezygnować z usług określonych w Regulaminie za pomocą Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści listu elektronicznego skierowanego do Użytkownika przez WirtualneMedia.info na udostępniony WirtualneMedia.info przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w tym w każdym Newsletterze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Administratora danych osobowych Grupa Wirtualne Media z siedzibą w Wielkiej Brytanii w celach związanych ze zgłoszonym zapytaniem lub reklamacją. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących prawach do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Mam również świadomość, że podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź rozpatrzenia reklamacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Administratora danych osobowych Grupa Wirtualne Media z siedzibą w Wielkiej Brytanii z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych Grupa Wirtualne Media. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupa Wirtualne Media z siedzibą w Wielkiej Brytanii informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących danej marki/marek.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupa Wirtualne Media z siedzibą w Wielkiej Brytanii informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących pozostałych marek Grupa Wirtualne Media.

Zmiany Regulaminu.

 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 • WirtualneMedia.info zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.